• slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide4.jpg
KB28.67.00 | PDF
Boring: Ø 140 mm, Mat.: DB02
Stang: Ø 90 mm, Mat.: HV03
Slag: 1761 mm
Bevestiging: H
KB29.33.00 | PDF
Boring: Ø 100 mm, Mat.: DB02
Stang: Ø 60 mm, Mat.: HV03
Slag: 595 mm
Bevestiging: C met positie sensor
KB30.29.00 | PDF
Boring: Ø 90 mm, Mat.: DB02
Stang: Ø 70 mm, Mat.: HV03
Slag: 160 mm
Bevestiging: G met kogelkop
KB30.45.00 | PDF
Boring: Ø 280 mm, Mat.: DB03
Stang: Ø 160 mm, Mat.: HV10
Slag: 1600 mm
Bevestiging: G met positie sensor
KM10.92.00 | PDF
Boring: Ø 63 mm, Mat.: DB01
Stang: Ø 45 mm, Mat.: HV01
Slag: 1332 mm
Bevestiging: G/G
KM11.07.00 | PDF
Boring: Ø 100 mm, Mat.: DB02
Stang: Ø 70 mm, Mat.: HV01
Slag: 170 mm
Bevestiging: F met
KM12.50.00 | PDF
Boring: Ø 70 mm, Mat.: DB01
Stang: Ø 50 mm, Mat.: HV03
Slag: 81 mm
Bevestiging: C1 met einde slag
sensoren
KM10.92.00 | PDF
Mat.S355JO/2
Stang: Ø 110 mm, Mat.: HV01
Slag: 20 mm
Bevestiging: X